WERKZAAMHEDEN


Initiatief

Bepaling en toetsing van de haalbaarheid van het project


 • Overleg met gemeente(n) / bestudering van het bestemmingsplan en overige geldende voorschriften.
 • Overleg betreffende het wensenpakket van de opdrachtgever.
 • Overleg keuze architect; interactie met de architect betreffende het te realiseren voorlopige ontwerp.
 • Advisering opdrachtgever betreffende het door de architect ontworpen voorlopige schetsontwerp.
 • Globale opzet stichtingskosten om de haalbaarheid van het project te toetsen.

Ontwerp

Van schets naar definitief ontwerp


 • Overleg architect; inpassing van het programma van eisen van de opdrachtgever in het ontwerp.
 • Overleg ontwerpteam en opdrachtgever om te komen tot een definitief ontwerp.
 • Coördinatie derden zoals constructeur, installateurs en adviseurs voor een voorlopige en globale toetsing van het definitieve ontwerp.
 • Coördinatie tuinarchitect, binnenhuisarchitect (indien gewenst).

Bouwvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning


 • Coördinatie c.q. controle bouwkundige bestektekeningen.
 • Coördinatie c.q. controle constructieve tekeningen en berekeningen.
 • Coördinatie energie prestatie advies en bouwbesluitberekeningen.
 • Coördinatie overige partijen noodzakelijk voor het verkrijgen van vergunningen zoals milieu, brandpreventie, asbestsanering, nutsbedrijven, etc.
 • Overleg met opdrachtgever en architect voor het vastleggen van een materialenstaat en kleurenschema.

Technische Uitwerking

Afstemming van bestekken, bouwkundige- en overige technische tekeningen


 • Het vervaardigen dan wel controleren van de bouwkundige bestekken en installatiebestekken.
 • Het opstellen van een planning en het aansturen van de levering van de stukken voor de aanbesteding.
 • Bepaling en aansturing van installatie adviesbureaus.
 • Aansturing technische bedrijven, adviseurs, installateurs en overige derden.
 • Het vervaardigen van een elementenbegroting voor een globale bepaling van de bouwkosten.
 • Algehele coördinatie gericht op de voortgang, kosten- en kwaliteitsbewaking en aansturing van alle projectpartners.
bouwtekening

Prijs en contract vorming

Aanbesteding en controle inschrijvingsbegroting


 • Overleg met opdrachtgever betreffende de te kiezen aannemingsprocedure en keuze van de aannemer.
 • Overleg aannemers / beantwoording vragen / eventuele nota’s van wijziging c.q. aanvulling.
 • Aanbesteding.
 • Controle begroting aannemer.
 • Overleg met aannemer betreffende eventuele aanpassingen, bezuinigingen en uitvoering van het werk.
 • Vaststelling van een tijdschema in overleg met de opdrachtgever en aannemer.
 • Het opstellen van een aannemings- uitvoeringscontract en betalingsschema.

Uitvoering

Bouwvergaderingen voorzitten, bewaking en controle kwaliteit en planning


 • Het opstellen van de planning betreffende aanlevering uitvoeringsstukken.
 • Controle en afstemming van de uitvoeringstekeningen van de architect, constructeur, installateurs en adviesbureaus.
 • Het voorzitten van de bouwvergaderingen en de verslaglegging daarvan.
 • Algehele directievoering over het bouwproces betreffende de kwaliteit van de uitvoering.
 • Overleg en het informeren van de opdrachtgever conform vooraf gemaakt afspraken.

Oplevering

Controle oplevering / revisie bouw


 • De oplevering van het uitgevoerde werk middels een proces verbaal van oplevering.
 • Het opvragen en controleren van revisietekeningen, garantiebepalingen, kwaliteitsverklaringen, onderhoudscontracten, etc.
 • Het uitvoeren van een inspectie na uitvoering van de opleveringspunten.
 • Het uitvoeren van een inspectie na de overeengekomen, c.q. in het bestek omschreven, onderhoudstermijn.
 • Advisering onderhoudscontracten.